Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
niedziela, 31 sierpnia 2014 14:33

                    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarnowcu odbędzie się  

1 września 2014 o godzinie 9 00.  O godzinie 8 00 odprawiona zostanie msza swięta rozpoczynająca rok szkolny.

Zapraszamy uczniów oraz rodziców na tę uroczystość.

 
Wyprawka szkolna 2014/2015
wtorek, 15 lipca 2014 16:39

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.


I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto


* uczniom wymienionym w pkt 1  niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym
z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo; 
- sieroctwo; 
- bezdomność; 
- bezrobocie; 
- niepełnosprawność; 
- długotrwała lub ciężka choroba; 
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;


* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów- zgodne z art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;


do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł


do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania


do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł


III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:


Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć:


- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,


- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,


- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,


- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:


- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
- paragon,
lub
- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”


W przypadku grupowych zakupów zwracany jest koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.

Potwierdzenie zakupu zawiera:
- imię i nazwisko ucznia, rodzica lub opiekuna
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- nazwę szkoły (szkoła podstawowa)
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu.

Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej”:

  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (projekt z 28 maja 2014 r.),
  • Projekt rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 28 maja 2014 r.)


 
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
poniedziałek, 30 czerwca 2014 14:09

Wykaz podręczników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu

zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną
na rok szkolny 2014/2015

klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

I

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. I nie kupuje podręcznika!!!!

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

New Sparks  Plus  1

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

II

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

Nasze „Razem w szkole”

Box dla klasy II

WSiP

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska


New Sparks Plus 2

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

III

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

Nasze „Razem w szkole”

Box dla klasy III

WSiP

Język angielski

Paul A Davis, C. Granam, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska


New Sparks Plus 3

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

IV

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

+ atlas historyczny dla kl. IV - VI

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń

+ atlas przyrodniczy dla kl. IV-VI

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

W. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 4

WSiP

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 4

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka, Czesław Stanecki

Karta rowerowa

Zajęcia techniczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Język angielski

Tom Hutchinson

Project  third edition 1

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń


Oxford

V

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń


Nowa Era

Zajęcia komputeroweW. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Kl. V nie kupuje podręcznika do zajęć komputerowych!!!!


Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka,
Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne.

Część 1

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 2

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 5

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 5

WSiP

VI

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową, zmienione

nr dopuszczenia 275/3/2014/z1)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Feliks Szlajfer

Joanna Stawasz

Hanna Kowalczyk

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Zajęcia komputeroweW. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Kl. VI nie kupuje podręcznika do zajęć komputerowych!!!!

Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka,
Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne

Część 2

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 6

WSiP

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 6

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 3

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford


 
Kiermasz książki
poniedziałek, 23 czerwca 2014 15:19

W dniu 24.06.2014r. tj. wtorek odbędzie się kiermasz książki używanej.

                                                                  Zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość sprzedać lub odkupić książki.

 
XIII Gwieździsty Zlot Rowerowy w Morsku
wtorek, 03 czerwca 2014 08:17

           W piątek 30 maja 2014r na terenie ośrodka rekreacyjnego w Morsku uczniowie SP w Żarnowcu i SP w Chlinie wzięli udział w XIII  zlocie rowerowym.
Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy przygotowali  nagrody, medale, puchary, dyplomy i upominki, z których część otrzymali uczniowie SP Żarnowiec i SP Chliny.


W wyścigu rowerowym chłopców z klas I-III wzięli udział Kacper Szwej (I miejsce - złoty medal) i Konrad Urbański.
W drużynowym wyścigu po torze przeszkód klas I-III drużyna w składzie: Magdalena Stojek, Kacper Szwej, Konrad Urbański zajęła II miejsce (srebrny medal)
W wyścigu rowerów górskich dla dziewcząt z klas IV - VI wzięły udział Sylwia Rusek ( II miejsce - srebrny medal), Anna Czech, Klaudia Drak, Sylwia Wróbel.
W licznie obsadzonym wyścigu półfinałowym chłopców Mateusz Widawski zajął V miejsce a jego koledzy byli tuż za nim.
Do pokonywania rowerowego toru sprawnościowego przystąpiło 15 drużyn. Drużyna w składzie:  Klaudia Drak, Sylwia Wróbel, Dawid Kiesiewicz, Miłosz Nowak zajęła IV miejsce (zabrakło czterech sekund do miejsca na podium).
W ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych uczniowie zajęłi II miejsce.
Wyniki XIII Zlotu Rowerowego można zobaczyć na stronach internetowych Zawiercie.NaszeMiasto.pl, Komendy Powiatowej Policji oraz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.                                                         

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 25