Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klasy pierwszej w Szkole Filialnej w Małoszycach
sobota, 18 października 2014 17:26
        Dnia 9 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Małoszycach  odbyła się uroczystość pasowania na ucznia dzieci z klasy pierwszej. Głównymi bohaterami w tym dniu byli  Pierwszoklasiści oraz ich Rodzice. Na uroczystości byli również obecni:  wójt gminy Żarnowiec Pan Eugeniusz Kapuśniak, Pani Dyrektor Joanna Stojek, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Wszystkie dzieci wzięły czynny udział w uroczystości, recytując wcześniej przygotowane wiersze i śpiewając  piosenki. Na koniec, w obecności szanownych gości oraz całej społeczności szkolnej, złożyły uroczyste ślubowanie. Pani Dyrektor Joanna Stojek przyjęła ślubowanie oraz dokonała aktu pasowania na ucznia.  Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pan wójt Eugeniusz Kapuśniak częstował słodyczami, a rodzice świeżo pasowanych obdarowali swoje pociechy rogami obfitości. Po skończonej uroczystości na wszystkie dzieci i zaproszonych gości czekała słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców.

 
Ślubowanie klas pierwszych
poniedziałek, 13 października 2014 19:31      10 października 2014 roku to pamiętna data dla uczniów klas pierwszych.

W tym dniu w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Punktualnie o godzinie 11 00 prowadząca uroczystość uczennica klasy III Karolina Florek przywitała przybyłych gości: Pana wójta Eugeniusza Kapuśniaka, ks. Proboszcza Adolfa Drożyńskiego, Panią Dyrektor Joannę Stojek, nauczycieli, rodziców i starszych uczniów. Szczególnie gorąco powitała bohaterów uroczystości uczniów klas pierwszych. 

Pierwszacy wspierani przez wychowawczynie: Panią Grażynę Kosakowską (kl I a) i Panią Danutę Jachimowską (kl I b) oraz Dobrą Wróżkę zaprezentowali krótki program artystyczny podczas, którego musieli wykazać się wiedzą i pokazać swoje umiejętności. Uczniowie również recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia ślubowania. Pierwszacy uroczyście ślubowali na sztandar szkoły. Następnie Pani Dyrektor „ wielkim ołówkiem” pasowała każdego ucznia. Tym aktem potwierdziła, że każdy pierwszak został przyjęty do grona uczniów naszej szkoły. Ukoronowaniem uroczystości pasowania było wręczenie legitymacji szkolnych. Uśmiechnięci uczniowie przyjęli życzenia i prezenty od Pana Wójta, Ks. Proboszcza i rodziców. Swoje  życzenia pierwszakom przekazali również starsi koledzy.

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
niedziela, 31 sierpnia 2014 14:33

                    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarnowcu odbędzie się  

1 września 2014 o godzinie 9 00.  O godzinie 8 00 odprawiona zostanie msza swięta rozpoczynająca rok szkolny.

Zapraszamy uczniów oraz rodziców na tę uroczystość.

 
Wyprawka szkolna 2014/2015
wtorek, 15 lipca 2014 16:39

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.


I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto


* uczniom wymienionym w pkt 1  niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym
z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo; 
- sieroctwo; 
- bezdomność; 
- bezrobocie; 
- niepełnosprawność; 
- długotrwała lub ciężka choroba; 
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;


* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów- zgodne z art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;


do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł


do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania


do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł


III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:


Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć:


- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,


- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,


- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,


- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:


- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
- paragon,
lub
- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”


W przypadku grupowych zakupów zwracany jest koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.

Potwierdzenie zakupu zawiera:
- imię i nazwisko ucznia, rodzica lub opiekuna
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- nazwę szkoły (szkoła podstawowa)
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu.

Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej”:

  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (projekt z 28 maja 2014 r.),
  • Projekt rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 28 maja 2014 r.)


 
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
poniedziałek, 30 czerwca 2014 14:09

Wykaz podręczników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu

zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną
na rok szkolny 2014/2015

klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

I

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. I nie kupuje podręcznika!!!!

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

New Sparks  Plus  1

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

II

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

Nasze „Razem w szkole”

Box dla klasy II

WSiP

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska


New Sparks Plus 2

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

III

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

Nasze „Razem w szkole”

Box dla klasy III

WSiP

Język angielski

Paul A Davis, C. Granam, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska


New Sparks Plus 3

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

IV

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

+ atlas historyczny dla kl. IV - VI

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń

+ atlas przyrodniczy dla kl. IV-VI

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

W. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 4

WSiP

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 4

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka, Czesław Stanecki

Karta rowerowa

Zajęcia techniczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Język angielski

Tom Hutchinson

Project  third edition 1

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń


Oxford

V

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń


Nowa Era

Zajęcia komputeroweW. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Kl. V nie kupuje podręcznika do zajęć komputerowych!!!!


Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka,
Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne.

Część 1

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 2

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 5

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 5

WSiP

VI

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową, zmienione

nr dopuszczenia 275/3/2014/z1)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Feliks Szlajfer

Joanna Stawasz

Hanna Kowalczyk

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Zajęcia komputeroweW. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Kl. VI nie kupuje podręcznika do zajęć komputerowych!!!!

Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka,
Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne

Część 2

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 6

WSiP

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 6

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 3

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 26