Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wyprawka szkolna 2014/2015
wtorek, 15 lipca 2014 16:39

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.


I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto


* uczniom wymienionym w pkt 1  niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym
z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo; 
- sieroctwo; 
- bezdomność; 
- bezrobocie; 
- niepełnosprawność; 
- długotrwała lub ciężka choroba; 
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;


* bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów- zgodne z art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;


do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł


do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania


do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł


III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:


Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć:


- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,


- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,


- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,


- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:


- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
- paragon,
lub
- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”


W przypadku grupowych zakupów zwracany jest koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.

Potwierdzenie zakupu zawiera:
- imię i nazwisko ucznia, rodzica lub opiekuna
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- nazwę szkoły (szkoła podstawowa)
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu.

Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej”:

  • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (projekt z 28 maja 2014 r.),
  • Projekt rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (projekt z 28 maja 2014 r.)


 
PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015
poniedziałek, 30 czerwca 2014 14:09

Wykaz podręczników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu

zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną
na rok szkolny 2014/2015

klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

I

Edukacja wczesnoszkolna

Kl. I nie kupuje podręcznika!!!!

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

New Sparks  Plus  1

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

II

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

Nasze „Razem w szkole”

Box dla klasy II

WSiP

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska


New Sparks Plus 2

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

III

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska

Nasze „Razem w szkole”

Box dla klasy III

WSiP

Język angielski

Paul A Davis, C. Granam, M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska


New Sparks Plus 3

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

IV

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

+ atlas historyczny dla kl. IV - VI

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń

+ atlas przyrodniczy dla kl. IV-VI

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

W. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 4

WSiP

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 4

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka, Czesław Stanecki

Karta rowerowa

Zajęcia techniczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Język angielski

Tom Hutchinson

Project  third edition 1

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń


Oxford

V

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Janina Ślósarczyk

Ryszard Kozik

Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń


Nowa Era

Zajęcia komputeroweW. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Kl. V nie kupuje podręcznika do zajęć komputerowych!!!!


Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka,
Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne.

Część 1

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 2

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 5

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 5

WSiP

VI

Język polski

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat
+ zeszyt ćwiczeń

WSiP


Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Matematyka

Helena Lewicka

Marianna Kowalczyk

Matematyka wokół nas

(wydanie zgodne z nową podstawą programową, zmienione

nr dopuszczenia 275/3/2014/z1)

+ zeszyty ćwiczeń 1,2

WSiP

Przyroda

Feliks Szlajfer

Joanna Stawasz

Hanna Kowalczyk

Tajemnice przyrody

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Zajęcia komputeroweW. Jochemczyk

J. Krajewska-Kranas

W. Kranas

A. Samulska

M. Wyczółkowski

Lekcje z komputerem

WSiP

Kl. VI nie kupuje podręcznika do zajęć komputerowych!!!!

Zajęcia techniczne

Bogusława Stanecka,
Czesław Stanecki

Zajęcia techniczne

Część 2

Agencja Wydawnicza STAN POL

mgr Czesław Stanecki

Plastyka

Stanisław Stopczyk

Plastyka 6

WSiP

Muzyka

U. Smoczyńska,

K. Jakubczak-Drążek,

A. Sołtysiak

Klucz do muzyki 6

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP

Język angielski

Tom Hutchinson

Project third edition 3

(wydanie egzaminacyjne)

+ zeszyt ćwiczeń

Oxford


 
Kiermasz książki
poniedziałek, 23 czerwca 2014 15:19

W dniu 24.06.2014r. tj. wtorek odbędzie się kiermasz książki używanej.

                                                                  Zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość sprzedać lub odkupić książki.

 
XIII Gwieździsty Zlot Rowerowy w Morsku
wtorek, 03 czerwca 2014 08:17

           W piątek 30 maja 2014r na terenie ośrodka rekreacyjnego w Morsku uczniowie SP w Żarnowcu i SP w Chlinie wzięli udział w XIII  zlocie rowerowym.
Podobnie jak w ubiegłych latach organizatorzy przygotowali  nagrody, medale, puchary, dyplomy i upominki, z których część otrzymali uczniowie SP Żarnowiec i SP Chliny.


W wyścigu rowerowym chłopców z klas I-III wzięli udział Kacper Szwej (I miejsce - złoty medal) i Konrad Urbański.
W drużynowym wyścigu po torze przeszkód klas I-III drużyna w składzie: Magdalena Stojek, Kacper Szwej, Konrad Urbański zajęła II miejsce (srebrny medal)
W wyścigu rowerów górskich dla dziewcząt z klas IV - VI wzięły udział Sylwia Rusek ( II miejsce - srebrny medal), Anna Czech, Klaudia Drak, Sylwia Wróbel.
W licznie obsadzonym wyścigu półfinałowym chłopców Mateusz Widawski zajął V miejsce a jego koledzy byli tuż za nim.
Do pokonywania rowerowego toru sprawnościowego przystąpiło 15 drużyn. Drużyna w składzie:  Klaudia Drak, Sylwia Wróbel, Dawid Kiesiewicz, Miłosz Nowak zajęła IV miejsce (zabrakło czterech sekund do miejsca na podium).
W ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych uczniowie zajęłi II miejsce.
Wyniki XIII Zlotu Rowerowego można zobaczyć na stronach internetowych Zawiercie.NaszeMiasto.pl, Komendy Powiatowej Policji oraz Starostwa Powiatowego w Zawierciu.                                                         

 
„Najładniejsza praca z masy solnej”
wtorek, 03 czerwca 2014 08:04

              Konkurs został zorganizowany z inicjatywy uczennic klasy Vb i wzięli w nim udział  uczniowie klas piątych. Celem konkursu było zarażenie jak największej ilości uczniów pasją lepienia oraz stworzenie możliwości prezentacji prac z masy solnej. Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe. Wszystkie prace podobały się, miały ładne kształty i były kolorowe. Komisja w składzie: Mariola Miąsko, Anna Wołoszyn-Dryja, Joanna Bajor i  Leszek Włodarczyk przyznała uczestnikom konkursu następujące miejsca:

I miejsce Aleksandra Dudzińska

II miejsce Wioletta Bartosz, Kinga Czech, Miłosz Gorynow, Julia Rogóż

III miejsce  Kinga Dąbrowska, Łukasz Gredka, Martyna Krawczyk, Roksana Kowalczewska, Julia Mazurek, Agnieszka Pronobis, Wiktoria Stojek, Jakub Szwej, Zuzanna Witkowska.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy najlepszym!
          

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 24